జర్నల్ ఆఫ్ RNA అండ్ జెనోమిక్స్

నైరూప్య

Ribozymes and their potential as therapeutic agents.

Hristo Petar