ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ జువాలజీ

నైరూప్య

ROAD KILL OF ANIMALS BY HIGHWAY TRAFFIC FROM UDHAGAMANDALAM TO METTUPALAYAM, TAMILNADU

Deepan R*, Vickram B, Samson A, Dilip Clinton S and Leona Princy J

The construction of a road, directly and indirectly, impacts on the ecosystems where the road is built. The present survey was conducted to estimate the road kills on the state highways passing through between the district Udhagamandalam and Mettupalayam (55 km). Tamil Nadu, India. The road kills were monitored three times a month between August 2017 to August 2018 and a totally of 383 road kills were founded belonging to four classes, which are mammals (7 species), birds (17 species), reptiles (12 species), and amphibians (4 species) with a total of species were recorded from a total of 1980 km of the survey within the 55 km stretch. From which the amphibian is the most affected taxa (n=155, 38.75