జర్నల్ ఆఫ్ RNA అండ్ జెనోమిక్స్

నైరూప్య

Transcriptional repression and chromatin remodeling in gene silencing.

Minseok Yoo