అలైడ్ జర్నల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 2 (2020)

కేసు నివేదిక

Eczema herpeticum: A possible side effect of dupilumab(dupixent)

  • Arjun Kandel, Dong vincent, Divya Koirala
పరిశోధన వ్యాసం

New approaches to diagnostics and therapy for covid-19.

  • Djumaeva N
పరిశోధన వ్యాసం

Impact of the covid-19 pandemic on health care workers’ mental health: A cross-sectional study.

  • Ahmed Aoun, Yassmeen Abdel Rahman, Rahma Nawras Maher Mostafa, Islam Kassem, Mai Badrah, Shady Ahmed Moussa
పరిశోధన వ్యాసం

Detection and evaluation of ELISA analysis for the circulating cancers sera antigens by monoclonal antibody UNIVmAB and pembrolizumAB.

  • D Manjunath, Vishal V Immanuel, Naveen Puttaswamy, Sashidhara AV, Anil Thomas, Shib D Banerjee