బయోమెడికల్ ఇమేజింగ్ మరియు బయో ఇంజనీరింగ్ జర్నల్

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 5 (2022)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Carbon-based nanomaterials: Towards later propensities in penetrating liquids

  • Mohamed Badru
రాపిడ్ కమ్యూనికేషన్

Applications of warm imaging with infrared thermography in Orthopedics

  • Siddhartha Sharma