బయోమెడికల్ ఇమేజింగ్ మరియు బయో ఇంజనీరింగ్ జర్నల్

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 1 (2023)

రాపిడ్ కమ్యూనికేషన్

Approaches of bioengineering and impacts on medical imaging.

  • Thomas Joe
రాపిడ్ కమ్యూనికేషన్

Development and application of biocatalyst.

  • Charlie Kyle
వ్యాఖ్యానం

Study of magnetic resonance spectroscopy.

  • Jacob Michael
చిన్న కమ్యూనికేషన్

Radio synthesis of biological imaging and applications

  • Harry Callum
మినీ సమీక్ష

Techniques of pediatric nuclear medicine.

  • Oliver Jake