పర్యావరణ ప్రమాద అంచనా మరియు నివారణ

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 1 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Tritium In Human Urine In The Areas Of Nuclear Enterprises In The Urals.

  • M Chebotina, L Bondareva*, N Fedorova, V Rakitskii
చిన్న కమ్యూనికేషన్

Carbon stock loss of Chir pine forest through tree felling in Lower Himalaya.

  • Munesh Kumar and Rajiv Pandey
పరిశోధన వ్యాసం

Implementation analysis of technical-economic solar and wind energy potential for small homes: a case study.

  • Ali Razmjoo, Afshin Davarpanah*, Mohammadreza S Heibati