పర్యావరణ ప్రమాద అంచనా మరియు నివారణ

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 4 (2018)

పరిశోధన వ్యాసం

Causes and impacts of shankila river water pollution in Addis Ababa, Ethiopia.

  • Mekonnen Maschal Tarekegn*, Amsalu Zomaneh Truye
పరిశోధన వ్యాసం

Statistical correlation and seasonal comparative study of groundwater samples of Jaipur.

  • Vasundhara Magroliya*, Monika Trivedi