పర్యావరణ ప్రమాద అంచనా మరియు నివారణ

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 1 (2019)

పరిశోధన వ్యాసం

The variation in physicochemical properties of water in Qarun Lake during four seasons.

  • Amal S Mohamed* , Mohamed A El- Desoky , Nahed S Gad