పర్యావరణ ప్రమాద అంచనా మరియు నివారణ

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 2 (2019)

పరిశోధనా పత్రము

Spatiotemporal monitoring of thermal environment in Isfahan metropolitan area.

  • Mahsa Bozorgi*, Farhad Nejadkoorki