పర్యావరణ ప్రమాద అంచనా మరియు నివారణ

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 4 (2022)

అభిప్రాయ వ్యాసం

Natural resources and economic globalization in environment.

  • Gniewko Wei*
రాపిడ్ కమ్యూనికేషన్

Environmental risk factors and assessment strategies for the evaluation of human.

  • Claudia Benfenati*