జర్నల్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 4 (2022)

పరిశోధన వ్యాసం

Unconventional droplet digital PCR assays for SMN1/SMN2 assignment of pathogenic point mutations.

  • Michela Bulfoni1*, Elena Betto2, Lorenzo Verriello3, Maria Elena Pessa3, Daniela Cesselli1,4, Francesco Curcio1,2 & Incoronata Lonigro1,2