ఇమ్యునాలజీ కేసు నివేదికలు

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 2 (2018)

కేసు నివేదిక

Henoch-schonlein purpura vasculitis revealing human immunodeficiency virus infection.

  • Emna Bahloul, Makram Koubaa, Frikha Fatma, Masmoudi Abderrahmen, Mseddi Madiha, Hend Chaabane, Mounir Ben Jmeaa, Hamida Turki.
కేసు నివేదిక

First-degree atrioventricular block: A rare manifestation in systemic lupus erythematosus

  • Bahloul E*, Turki H, Jallouli M, Cherif Y, Garbaa S, Marzouk S, Bahloul Z