ఇమ్యునాలజీ కేసు నివేదికలు

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 2 (2023)

కేసు నివేదిక

Acute inflammatory demyelinating polyneuropathy induced by SARs cov−2 viral infection

  • Arpankumar Patel*, Saumil Patel, Kaitlyn Spinella, Kenneth Heberling