గైనకాలజీ మరియు ప్రసూతి శాస్త్రంలో పరిశోధన మరియు నివేదికలు

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 3 (2020)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

The caring C-section

  • Velemir Luka
చిన్న కమ్యూనికేషన్

Human papillomavirus (HPV) infections among female sex workers in Cote d?ivoire

  • Ouattara Abdoulaye
చిన్న కమ్యూనికేషన్

Hair-thread tourniquet syndrome of labia: A case report

  • Marella Antonio Bugarin
చిన్న కమ్యూనికేషన్

Prediction of morbid adherent placenta at 11-13 weeks

  • Jeni Panaiotova
చిన్న కమ్యూనికేషన్

Cesarean scar pregnancy: A rarity no more? A report of two cases

  • Denise Elaine A Reyes