సిస్టమ్స్ బయాలజీ & ప్రోటీమ్ రీసెర్చ్ జర్నల్

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 4 (2023)

రాపిడ్ కమ్యూనికేషన్

The significance of genome annotation in agricultural biotechnology

  • Michael Ganco
అభిప్రాయ వ్యాసం

The impact of genome annotation in precision medicine.

  • Farren Sozen
చిన్న కమ్యూనికేషన్

Genome annotation and its role in understanding human health and disease

  • Andrea Weiss
చిన్న కమ్యూనికేషన్

Genome annotation and epigenomics: Exploring the regulatory landscape

  • Carl Chen