ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ జువాలజీ

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 2 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

THE DIVERSITY OF FISH FAUNA OF RIVER ETAI DISTRICT SHANGLA KP, PAKISTAN

  • Muhammad Navid, Hameed Ur Rehman*, Kausar Saeed, Abdul Haseeb, Naveed Akhtar
పరిశోధన వ్యాసం

CURRENT STATUS OF LYNX LYNX (L. 1758) IN THE OSSOLA VALLEY (WESTERN ITALIAN ALPS)

  • Francesca Vercillo, Andrea Baldi and Bernardino Ragni
పరిశోధన వ్యాసం

INVESTIGATION OF MORPHOLOGICAL AND PHYTOCHEMICAL CHANGES AND TOLERANCE THRESHOLD OF CHAMOMILE UNDER DROUGHT STRESS CONDITIONS

  • Parisa Sharifi, Mahdi Seyedsalehi, Ombretta Paladino, George Z. Kyzas