మెడికల్ ఆంకాలజీ అండ్ థెరప్యూటిక్స్ జర్నల్

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 1 (2021)

కేసు నివేదిక

Neuroblastom of the bone marrow in young adult male without identifiable primary.

  • Basil kadhim Abdullah Al odda*, Zainab Basil Kadhim Al odda, Ghada Basil Kadhim Al odda, Zena Jameee, Ahmed Hussein Al byatee