ప్రస్తుత పీడియాట్రిక్ పరిశోధన

వాల్యూమ్ 23, సమస్య 2 (2019)

పరిశోధన వ్యాసం

Circulating nitric oxide, malondialdehyde and total antioxidant capacity levels among term septic neonates

  • Amira MM Hamed, Alaa-Eldin A Hassan, Mohammed Abo-Alwafa Aladawy, Mohammed H Hassan
పరిశోధన వ్యాసం

Study of Vitamin D and melatonin supplementation as adjuvant therapies in neonatal jaundice

  • Mohamed Shawky Elfarargy*, Dina Adam Ali, Ghada Mohammad Al-Ashmawy
పరిశోధన వ్యాసం

Pediatric education efforts: Enhancing pediatric concussion recovery with a step-wise information sheet

  • Kendra Jorgensen-Wagers*, Stephanie Maxfield-Panker, George Smolinski
కేసు నివేదిక

Extensive subcutaneous fat necrosis complicated by neonatal hypercalcaemia.

  • Waad M. Al-Ghamdi, Asmaa Adel Milyani, Abdulmoein Eid Al-Agha
పరిశోధన వ్యాసం

Congenital pulmonary adenomatoid malformation: Indication and management of fetal shunting in our center

  • Molinaro F, Schneider A, Talon I, Sananes N, Messina M, Becmeur F, Favre R
Review Article

Antiepileptic drugs withdrawal in children: An update

  • Operto FF*, Mazza R, Pastorino GMG, Amadori E, Aiello S, Campanozzi S, Verrotti A, Matricardi S
పరిశోధన వ్యాసం

Models predicting complication in congenital anomaly kidney and urinary tract

  • Oke Rina Ramayani, Yenita Djas, Rafita Ramayati, Putri Chairani Eyanoer*, Kiking Ritarwan
కేసు నివేదిక

Complete androgen insensitivity syndrome in a Saudi adolescent Girl: A case report

  • Afnan A Bahamim, Noor S Bawahab, Abdulmoein E Al-Agha*
కేసు నివేదిక

Cornelia de lange syndrome with hypertrichosis in 4-month-old infant: A case report

  • Noor S Bawahab, Afnan A Bahamim, Abdulmoein E Al-Agha*
పరిశోధన వ్యాసం

Study of balance between T-helper 17 /T-regulatory cells in systemic lupus erythematosus and its relation to disease activity

  • Sheren Esam Maher*, Hanan Aly Taha, Walaa G. Hozayn, Ahmed Mohamed Okasha, Amer E Ahmed, Manar Ali Shata, Emad A. Abdel-Naem