ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ జువాలజీ

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 2 (2020)