గైనకాలజీ మరియు ప్రసూతి శాస్త్రంలో పరిశోధన మరియు నివేదికలు

గైనకాలజీ మరియు ప్రసూతి శాస్త్రంలో పరిశోధన మరియు నివేదికలు (ప్రత్యేక సంచిక 2-2017)

కేసు నివేదిక

Ovarian function preservation of low grade endometrial stromal sarcoma at stage II: A case report and review of literature.

  • Yinjuan Chang, Juanqing Li, Yongshen Fan, Yibing Lan, Haiyan Shi, Jianhong Zhou
పరిశోధన వ్యాసం

A comparison of spot urine protein-creatinine ratio with 24 hour urine protein excretion for prediction of proteinuria in preeclampsia.

  • Nedaa Obeid*, Ruth O'Kelly, Feras Abu Saadeh, Vivion Crowley, Sean Daly
పరిశోధన వ్యాసం

Cutaneous endometriosis: to scope or not to scope?

  • Andreas Chrysostomou, Susan Branch
కేసు నివేదిక

Diagnosis of first-trimester fetal hepatic cyst: About a case.

  • Moussa Diallo, Marchaudon Valerie, Astou Coly Niassy Diallo, Marie Claude Cosnefroy
పరిశోధన వ్యాసం

The expectations and well-being of mother-to-be.

  • Linas Rovas, Ruta Baltrusaityte, Inga Drupiene
పరిశోధన వ్యాసం

Estimation of placenta thickness in third trimester to determine fetal weight in Sudanese women 2016.

  • Khairy S Ismail, Abd Allah Mahgoub, A. Kunna, Hassan A Elkheir, Suad Elnour Mohamed, Umbeli Taha
పరిశోధన వ్యాసం

Naked eye visual inspection with acetic acid versus cervical smear as a screening test for cervical intraepithelial neoplasia.

  • Ali Nakash, Ali Falih Al-Assadi Zina Abdul Hussein AL-Safi Jasim M AL-Diab