గైనకాలజీ మరియు ప్రసూతి శాస్త్రంలో పరిశోధన మరియు నివేదికలు

Research and Reports in Gynecology and Obstetrics (Special Issue 4-2017)

కేసు నివేదిక

Bilateral agenesis of the uterine arteries.

  • Elena Wagner, Kosha Soneji, Anthony Semaan, Steve Yu
కేసు నివేదిక

Myometrial Insertion of Essure® Mirco-Insert

  • Jeffrey J Woo, Barbara E Simpson, Dale W Stovall