జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ అండ్ ఫార్మసీ

COVID-19 మహమ్మారిపై పోరాడుతున్న క్లినికల్ ట్రయల్స్

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Social media and addiction

  • Khurram Sadiq
చిన్న కమ్యూనికేషన్

Biodegradable injectable in situ depot-forming PLGA for controlled release of paclitaxel

  • Mohammad Sadegh Amini-Fazl
చిన్న కమ్యూనికేషన్

Violence and its related factors in infertile women

  • Sedigheh Pakseresht
చిన్న కమ్యూనికేషన్

The potential harmful effect of molsidomine on the embryos of wistar rats

  • Fadhil Wasfi
చిన్న కమ్యూనికేషన్

Ensuring patient centricity in rare disease drug development

  • Jennifer Mcnary
చిన్న కమ్యూనికేషన్

Short Communication - Rare oral soft tissue metastasis: An overview

  • Cinzia Casu