జర్నల్ ఆఫ్ బాక్టీరియాలజీ అండ్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్

Aim and Scope

జర్నల్ ఆఫ్ బాక్టీరియాలజీ అండ్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ publish original research studies that may help in understanding the pathological and clinical aspects of disease causing microbes apart from focusing on the prevention, therapy, disease management and cure. The journal is aimed to promote Bacteriology, Mycology, Virology, Parasitology, Pathogenic Bacteria, Bacterial Ecology, Infectious Diseases, Clinical Microbiology, Disease Causing Microbes