జర్నల్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ నియోనాటల్ మెడిసిన్

Aim and Scope

జర్నల్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ నియోనాటల్ మెడిసిన్ seeks articles from below areas but not limited to

 • Antepartum Haemorrhage
 • Apgar Score
 • Birth Care
 • Birth Plan
 • Breast Feeding
 • Child Development
 • Diagnosis of Pregnancy
 • Early Intervention
 • Ectopic Pregnancy
 • Exercise and Weight Gain for Women
 • Fetal Complications
 • Fetal Death
 • Gestational Age
 • Hypertension during Pregnancy
 • Infant Care and Infant Health
 • Low Birth Weight
 • Maternal Age
 • Nutritional Status
 • Pediatric Care
 • Pediatric Metabolic Activities
 • Vacuum Cap